Категории

Производители

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля запознйте се внимателно с описаните по-долу условия преди да използвате услугите на сайта http://safo-bg.info/. В случай че не ги приемате, моля НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ този сайт. Ако използвате някоя от услугите, предлагани на сайта http://safo-bg.info/, се счита, че приемате описаните по-долу условия.

I Описание и определения на термините използвани в текста на общите условия:

1. Описание: http://safo-bg.info/, наричано за краткост Магазин за козметика САФО, е собственост на "ЕДЕМ" ООД и представлява електронна платформа за онлайн пазаруване, находяща се на интернет адрес с домейн safo-bg.info и предоставя на потребителите възможност за пазаруване  на стоки и директна доставка за региона на Република България.

2. Потребител - физическо или юридическо лице, което е регистрирало потребителски профил в рамките на онлайн магазина.

3. Потребителски профил - обособена част от сайта http://safo-bg.info/ съдържаща информация за Потребител, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана и ползвана на онлайн магазина. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира въведените при регистрацията данни, както и пълен достъп до всички негови поръчки.

4. Потребителско име - уникална комбинация от букви, цифри и др., зададено от потребителя и служещо му да се индивидуализира в електронния магазин.

5. Парола - комбинация от букви, цифри и специални символи, която заедно с потребителското име индивидуализира потребителя  и служи за достъп до потребителския му профил.

6. Сайт - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси

7. Онлайн магазин - цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния

8. Единична цена - обявената до всеки артикул цена на стока, представляваща стойността за един брой или комплект, като цената е обявена в български левове с начислен ДДС, без да включва цена за доставката.

9. Цена за доставка – включва транспортна такса и такса наложен платеж. Изчислява се според действащите тарифи на превозвача, който превозва стоката при осъществяването на поръчката направена от потребителя.

10. Артикул - определен вид стока, притежаваща уникален код, който я индивидуализира.

11. Заявител - Лице, което избира продуктите от магазина, попълва данните и инциира поръчката, като извършва това от свое име или от името на юридическо лице, от което е упълномощен.

12. Получател - Физическо или юридическо лице, което получава поръчаните продукти на адрес, указан от заявителя.

II ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайт http://safo-bg.info/

12. Общите условия са публикувани на видно място в заглавната страница на Магазин за козметика САФОи са достъпни за всеки Потребител.

13. Настоящите Общи условия са приети от Магазин за козметика САФО и уреждат реда за ползване на магазина и предлаганите от него услуги от потребителите, условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между магазина и потребителите, правата и задълженията на "ЕДЕМ" ООД и на съответния потребител по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, срокове, начин на доставка, начин на плащане и получаване, реда и условията за предявяване на рекламации от потребителите.

14. При зареждането на която и да е страница от електронния магазин с вградените хипер-връзки, както и другите страници на сайта http://safo-bg.info/ или чрез използването или заплащането на продукти или услуги предлагани от него, Потребителят приема настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, изцяло се съгласява с тях и се задължава да ги спазва.

15. Магазин за козметика САФО дава право на потребителите да разглеждат и използват всички публикувани на сайта материали само за лична употреба. Потребителите трябва да спазват и се съобразяват с всички авторски права и търговски марки. Не се разрешава материалите от МАГАЗИНА да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да бъдат копирани или да се раздават за каквато и да обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в МАГАЗИНА материали в други сайтове е забранена.

16. Предоставяната услуга от МАГАЗИНА е валидна за Република България. Достъпът до сайта от територии, където съдържанието му е незаконно е забранен.

17. Публикуването на информация за стоки и цени в електронния магазин се счита за предложение към потребителите за сключване на договор за покупко-продажба.

18. Създаването и потвърждаването от потребителите на поръчки в електронния магазин, представлява електронно волеизявление на съответният потребител за сключване на договор за покупко-продажба на стоките и/или услугите заявени с поръчката, съобразно публикуваната на сайта информация и текущите общи условия. Подвърждението на поръчка е възможно единствено след като потребителят изрично посочи във формата за поръчка, че е съгласен с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който онлайн магазинът изпрати електронно потвърждение за приемане на поръчката за покупка на посочения в нея електронен адрес или потребителят получи телафонно обаждане от наш служител.

III Основни характеристики на Магазин за козметика САФО и предлаганите от него стоки и услуги:

19. Обект на продажба чрез онлайн магазина са обявените в него стоки към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.

20. Цените на стоките, предлагани чрез Магазин за козметика САФО, са посочени в самия него. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират  в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от потребителя.

21. Цените по предходната точка не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от потребителя в допълнение към посочените в сайта цени на стоки и услуги.

22. Поръчката за покупка на стоки през сайта може да бъде подадена само след като потребителят се запознае с настоящите Общи условия и ги приеме. Онлайн магазинът не позволява изпращането на поръчки при наличието на непълноти в данните или при липсата на изявление за приемане на Общите условия.

23. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден, следващ подаването на поръчката, онлайн магазина ще уведоми потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или обаждане на телефонен номер. В тези случаи потребителят има право да се откаже от подадената поръчка или да поръча друга, налична стока.

IV Права и задължения на потребителите  и  Магазин за козметика САФО:

24. Магазин за козметика САФО се задължава: 

- да прехвърли на потребителя собствеността на стоката, предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние; 

- да достави в срок съответната стока; 

- да осигури съответствие на закупената стока със сключения договор за покупко-продажба по електронен път.

25. Магазин за козметика САФО има право:

- да променя, премахва или допълва настоящите общи условия, едностранно без да предупреждава потребителите. Препоръчваме Ви да посещавате тази страница периодично, за да се запознавате с актуалните в момента Условия, тъй като те са обвързващи за Вас.

- да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта, без за това да се дължи предварително известяване.

- да прави намаления на цените.

- да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка.

26. Потребителят се задължава 

- да посочи пълни, точни и верни данни; 

- да плати цената на поръчаната от него стока; 

- да заплати разходите по доставката, при наличие на такива; 

- да осигури достъп и възможност за получаване на стоката лично от него или от друго лице, което той надлежно е овластил за това и което да заплати цената на стоката и разходите по доставката вместо потребителя.

-да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

 -да уведомява незабавно онлайн магазина за всеки случай на извършено или открито нарушение;

-да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;

-да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на онлайн магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

-да не използва информационните ресурси, текстове, снимки, банери и други, разположени на сайта, за злоупотреби или други цели освен лични

-да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

-Потребителят има право да избере дали да заплати поръчаната стока в магазин на "ЕДЕМ" ООД или чрез наложен платеж

- Потребителят заявява къде да бъде доставена  поръчаната стока, на посочен от него адрес, в офиса на куриерската фирма доставчик или в магазин на "ЕДЕМ" ООД.

V ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП), КОЯТО НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ВИ ПРЕДОСТАВИМ

27. "ЕДЕМ" ООД , гр. Варна 9003 ул. Вл.Варненчик № 55  и магазин, в които се извършва подмяна на закупените от Магазин за козметика САФО стоки:
- гр. Варна бул. ‘Вл. Варненчик’ № 55

28. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт .

29. Цената на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт.

30. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките. Те са описани отделно в поръчката и се начисляват към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

31. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.

VI Начин за доставка и рекламация

32. Доставката се изпълнява в срок до три работни дни след датата на поръчката, освен в извънредни случаи или при обстоятелства независещи от изпращача.

33. Цената за доставка включва транспортна такса и такса наложен платеж. За покупки на стойност до 100 лв. цената за доставка е 6,50 лв. и се заплаща допълнително на куриера, транспортирал стоката. За покупки на стойност над 100 лв. доставката е за сметка на Магазин за козметика САФО. Клиентите от гр. Варна могат да си спестят цената за доставка, като получат стоките от магазина на адрес гр. Варна бул. "Вл. Варненчик" № 55.

34. Рекламация:
34.1 След получаване на стоката, потребителя следва да провери за несъответствия съгласно чл.122 от ЗЗП. В случай, че има несъответствия, следва да направи рекламация в писмен вид за тях по реда на чл.125 от ЗЗП.
34.2 При проява на скрити фабрични дефекти и липси, следва да направи рекламация в писмен вид след установяването им в рамките на срока съгласно чл.126 от ЗЗП, който започва да тече от деня на получаване на стоката. В случай на непълна доставка, Магазин за козметика САФО следва незабавно да достави липсващите артикулиза своя сметка. В останалите случаи Магазин за козметика САФО има право да замени стоката с нова. Ако заместващата стока не е задоволителна, то потребителя има право или на отстъпка от покупната цена, или да се откаже от договора.

35. При констатирани нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

36. Право на отказ от стока:
36.1 Всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките на 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, в случай, че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката , че е във вида в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. В случай, че потребителят упражни правото си по чл.55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ и да върне стоката с ненарушена цялост и запазен търговски вид на адреса на магазин на "ЕДЕМ" ООД, от който е изпратена. "ЕДЕМ" ООД се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 15 дни от датата на която потребителя е упражнил правото си на отказ от стоката. Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя.
36.2 При явно не съответствие на стоката със заявената и с характеристиките посочени в Магазин за козметика САФО, доставчикът възстановява на потребителя цялата платена сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 15 дни от получаване на върнатата стоката и ненарушаване на търговския й вид и опаковка или при желание от страна на потребителя и отправено писмено искане я заменя със съответстваща на заявената.

VII Ограничение на отговорността

37. Възможно е част от информацията публикувана в Магазин за козметика САФО да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените координати за контакти.

38. Магазин за козметика САФО, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на Магазин за козметика САФО. В случай , че в следствие на използването на Магазин за козметика САФО, или продукти от него от ваша страна доведе до възникването на вреди ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

39. Хипер-връзките от Магазин за козметика САФО към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Ако използвате тези хипер-връзки, Магазин за козметика САФО не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, Потребителят прави това изцяло на свои риск и отговорност.

40. Поради различията в настройките на компютърните монитори е възможно цветовете на екрана да се различават от цветовете на реалните продукти. Приоритет имат номерата и имената на цветовете, който са посочени в страницата на всеки конкретен продукт. Разледайте внимателно вариантите, преди да направите поръчката.

VIII Поверителност

41. При регистрирането си в Магазин за козметика САФО, всеки потребител си създава свое уникално потребителско име – комбинация от букви и цифри, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено с цел изпълнение на заявена от него поръчка. Вие сами контролирате информацията, която предоставяте на "ЕДЕМ" ООД  за себе си. Ако обаче изберете да не споделите тази информация , имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта. Избора на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител , носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им.
Личните данни – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на пратка, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация са под закрила на Закона за защита на личните данни. При направена поръчка на сайта, Онлайн магазин за козметика САФО предоставя на куриерска фирма СПИДИ АД адрес за доставка, Име и Телефон за връзка с получателя за коректно изпълнение на доставката. safo-bg.info не носи отговорност за за данните събирани и съхранявани от куриерските служби.

Потребителите на Магазин за козметика САФО са съгласни с факта, че фирма "ЕДЕМ" ООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения имат достъп до част или цялата информация, с която се идентифицира даден потребител – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка , актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица по никакъв повод, освен в случаите, когато се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство. Когато осъществявате достъп до Магазин за козметика САФО, автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет браузер, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице и се използва само с диагностична, статистическа цел, за поддръжка на функционалността и оптимизиране на сайта ни. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.
Всеки регистриран потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителят следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация, която е въвел при регистрацията си.

42. За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас чрез посочените в Магазин за козметика САФО e-mail и телефони.

Желаем Ви приятно пазаруване в Магазин за козметика САФО!